Regulamin rekrutacji dzieci

do Przedszkoli na terenie Gminy Rakoniewice

 na rok szkolny 2014/2015

 

 

 

  

Rozdział I

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 1

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.    Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

3.    Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice.

4.    We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

5.    Wniosek jest dostępny w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.

6.    Rodzice kandydata składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.

7.    Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

8.    Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która pracuje na zasadach określonych w rozdz. II.

9.    Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc wywieszona będzie na tablicy

       ogłoszeń.

10.  Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mają prawo do skorzystania z procedury odwoławczej zgodnie z rozdz. II § 3.

11.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie

       uzupełniające na takich samych zasadach jak postępowanie rekrutacyjne.

12.  Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym

       przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

13.  O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

14.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie

       dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do

       końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

15.  Liczba oddziałów oraz liczba miejsc w oddziałach określone są w arkuszu organizacyjnym placówki.

 

 

 

§ 2

 

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Ogłoszenie rekrutacji do przedszkola na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.
 2. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola (w terminie od 1 do 31 marca).
 3. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenie terminu jej posiedzeń (do 10 kwietnia).
 4. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków (do 15 kwietnia).
 5. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola (do 30 kwietnia).
 6. Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata (do 20 sierpnia).
 7. Postępowanie uzupełniające – posiedzenie komisji, rozpatrzenie wniosków (do 30 sierpnia).

 

§ 3

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji

 

Dokumenty składane przez rodziców kandydatów stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (Załącznik nr 1).
 2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata  odpowiednich kryteriów:

1.      Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 4 stanowiące załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. (Załącznik

         nr 1 do wniosku).

2.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

         lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

         niepełnosprawnych.

3.      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz

         niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4.      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

5.      Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

6.      Uznane przez rodziców/opiekunów kandydata istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia

         odpowiedniej opieki i odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych.

 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt.2 ust.1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ust. 2-3 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu – zgodnie z art. 76a § 1Kodeksu postępowania administracyjnego – lub wyciągu z dokumentu – art. 20t ust. 3 Ustawy o systemie Oświaty. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata – art. 20t ust. 5 uso
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się  do Burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 4. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych  udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być weryfikowane w drodze wywiadu,  o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   o świadczeniach rodzinnych.
 5. Na żądanie burmistrza instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

 

 

§ 4

 

Kryteria rekrutacji

 

 

 1. Do przedszkoli prowadzonych przez gminę Rakoniewice przyjmuje się kandydatów w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych na obszarze Gminy Rakoniewice zgodnym   z przyszłym odwodem szkoły podstawowej, do której dziecko będzie uczęszczać.
 2. Kolejne etapy rekrutacyjne będą się odbywały wówczas, gdy po zakończeniu poprzedniego etapu wciąż będzie więcej kandydatów niż wolnych miejsc.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają kandydaci/dzieci pięcioletnie, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i zamieszkują na obszarze gminy Rakoniewice na terenie przedszkola zgodnym z przyszłym obwodem szkoły podstawowej, do której dziecko będzie uczęszczać.   
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach określonych w pkt. 6 ust. 1-7 dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
 5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1 niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie rekrutacji brane są  następujące kryteria:

   

  1.      Wielodzietność rodziny.

  2.      Niepełnosprawność kandydata.

  3.      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

  4.      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

  5.      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

  6.      Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica.

  7.      Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

   6. Powyższe kryteria zawarte w ust. 1-7 mają jednakową wartość – 1 punkt.

   7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje      wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1.      Dzieci 3-4 letnie zamieszkałe na terenie przedszkola zgodnie z przyszłym obwodem szkoły podstawowej, do której dziecko będzie uczęszczać - 5

         punktów.

2.      Dzieci 5-6 letnie, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe na terenie przedszkola zgodnie z przyszłym obwodem

         szkoły podstawowej, do której dziecko będzie uczęszczać -10 punktów.

3.      Kandydaci, którzy mają rodzeństwo już uczęszczające do przedszkola -1 punkt.

4.      Dochód na osobę w rodzinie kandydata  nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

         rodzinnych – (Dz. U. z 2013r. poz. 1456,1623 i 1650) - 1 punkt.

 1. Najniższa wartość punktowa uprawniająca kandydata do przyjęcia do przedszkola wynosi 5 punktów.
 2. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani i przyjęci do przedszkola mogą być przyjęci  do oddziału popołudniowego, czynnego w godz. od 13.00 do 18.00
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Rakoniewice mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Rakoniewice przeprowadza się analogiczne postępowanie rekrutacyjne w porozumieniu z organem prowadzącym

 

 

 

Rozdział II

 

TRYB POSTĘPOWANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

§ 1

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji

    rekrutacyjnej.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli rady pedagogicznej powołanych przez dyrektora przedszkola.

3. Komisja pracuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Statucie Przedszkola.

 

 

§ 2

 

Procedura przeprowadzenia rekrutacji

 

 

 1. Dyrektor przedszkola ustala liczbę wolnych miejsc, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja kandydatów.
 2. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się na terenie placówki.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1.      Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska zakwalifikowanych

         kandydatów i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola.

2.      Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego

         zostali zakwalifikowani i złożyli wymagane dokumenty.

3.      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola; lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów

         przyjętych lub informacje o liczbie wolnych miejsc.

4.      Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w ust. 3 i 5 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona  i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 5 jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. Dzieci 3-4 letnie nieprzyjęte do przedszkola z powodu braku wolnych miejsc mogą zostać przyjęte do oddziału popołudniowego czynnego w godz. od 13.00 – 18.00.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 8. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata

  

1.      W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji

         rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

2.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą

         liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.      Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.      Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie

         dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział III

 

 

ZASADY UJAWNIANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROCESU REKRUTACJI

 

 

1.      Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż

         do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu.

2.      Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało

         postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie

         nie zostało zakończone wyrokiem.

 

 

Rozdział IV

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

1.      Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

2.      Po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych do przedszkola rodzice zobowiązani są w terminie do  30 czerwca do zawarcia z dyrektorem umowy w sprawie korzystania z

         usług przedszkola na dany rok szkolny. Nie podpisanie umowy w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z usług przedszkola.

3.      Odpłatność za przedszkole reguluje Uchwała Nr …. Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia

         udzielane przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                                                                                                          ……………………………………

……………………………………                                                                                                                                                     (miejscowość, data)

               (imię i nazwisko rodzica)

……………………………………

……………………………………

             (adres do korespondencji)

 

 

 

Pani

……………………………………

……………………………………

                   (imię i nazwisko)            

Dyrektor  Przedszkola

w  ………………………………...

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 

 1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………
 2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………..
 3. Numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość …………………………………
 4. Imiona i nazwiska rodziców dziecka ……………………………………………….....

       ……………………………………………………………………………………….

 1. Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka ……………………………………......

       ……………………………………………………………………………………….

 1. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka …………………………………………………………………………………………………………
 2. Kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych (proszę wpisać odpowiednią  nazwę miejscowości: Rakoniewice, Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna, Łąkie)

Ø  Przedszkole pierwszego wyboru: …………………………………………..

Ø  Przedszkole drugiego wyboru: ……………………………………………..

Ø  Przedszkole trzeciego wyboru: …………………………………………….

 1. Dane na potrzeby organizacji pracy przedszkola:

1. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od ……….. do …………..                                

 1. W przypadku spełniania kryteriów rekrutacyjnych określonych w art. 20c ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) do wniosku potwierdzającego te kryteria dołącza się wymagane dokumenty:
  1. Wielodzietność rodziny – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Załącznik nr 1 do wniosku)
  2. Niepełnosprawność kandydata - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z  późn. zm.5),
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców – Orzeczenie o  niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z  późn. zm.5),
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – Orzeczenie o  niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z  późn. zm.5),
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – Orzeczenie o  niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z  późn. zm.5),
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu; Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. (Załącznik nr 2 do wniosku)
  7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą - Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6));
 2. W przypadku spełniania kryteriów rekrutacyjnych określonych w art. 20c ust. 4-5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) do wniosku potwierdzającego kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, które nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – (Dz. U. z 2013r. poz. 1456,1623 i 1650) – dołącza się oświadczenie o dochodzie na osobę w  rodzinie kandydata. (Załącznik nr 3 do wniosku)

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ust. 2-3 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu – zgodnie z art. 76a § 1Kodeksu postępowania administracyjnego – lub wyciągu z dokumentu – art. 20t ust. 3 Ustawy o systemie Oświaty. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata – art. 20t ust. 5 uso

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby rekrutacji i realizacji zadań statutowych przedszkola w przypadku przyjęcia dziecka do placówki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

 

Do wniosku załączam oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów z punktu/punktów …… .

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

                                                                                                                                                                                 ……………………………………

(podpis/podpisy wnioskodawcy,wnioskodawców)

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola                                                                                 

  

           

OŚWIADCZENIE

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że

 

……………………………………………............................................................................................

    (imię i nazwisko dziecka)

 

jest wychowywane w wielodzietnej rodzinie.

 

 

(wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci)

 

                                                                                                         ……………………………………….

                                                                                           (Data i podpis/podpisy wnioskodawcy.wnioskodawców)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że samotnie wychowuję moje dziecko

 

..........................................................……………………………………………...................

                                                                                    (imię i nazwisko dziecka)

 

(samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,   wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z  jego rodzicem)

 

……………………………………

(Data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że dochód na osobę w rodzinie, w której wychowuje się moje dziecko

 

……………………………………………………………...

                                                                                                 (imię i nazwisko dziecka)

 

nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych –(Dz. U. z 2013r. poz. 1456,1623 i 1650) i na jedną osobę wynosi …………………………………………………… zł.

                                                                                                        ……………………………………….

                                                                                           (Data i podpis/podpisy wnioskodawcy.wnioskodawców)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby rekrutacji i realizacji zadań statutowych przedszkola w przypadku przyjęcia dziecka do placówki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                                                                                                                 ……………………………………

……………………………………                                                                                                                                                              (miejscowość, data)

               (imię i nazwisko rodzica)

……………………………………

……………………………………

             (adres do korespondencji)

 

 

 

Pani

……………………………………

……………………………………

                   (imię i nazwisko)            

 

Dyrektor  Przedszkola

 

w  ………………………………...

 

 

 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 

 1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………
 2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………..
 3. Numer PESEL a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość …………………………………..
 4. Imiona i nazwiska rodziców dziecka ………………………………………………....................................................................................................…………........
 5. Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka ……………………………………..…………………………………………………………………………………….....
 6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka …………………………………………………………………………………………………………
 7. Dane na potrzeby organizacji pracy przedszkola:

1.  Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od ……….. do …………..

 

Dane osobowe podane we wniosku oraz dołączonych do niego załączników zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.). W tym zakresie wnioskodawca wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

 

 

……………………………………

(podpis/podpisy wnioskodawcy.wnioskodawców)

 

 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW NA POTRZEBY REKRUTACJI

(wypełnia komisja rekrutacyjna)

 

 

........................................................

         Imię i nazwisko dziecka

 

 

1. Dziecko/kandydat do przedszkola jest wychowywane w wielodzietnej rodzinie (wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci)

TAK/NIE

2. Dziecko/kandydat do przedszkola jest niepełnosprawne

      TAK/NIE

3. W rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność jednego z rodziców

      TAK/NIE

4. W rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność  obojga rodziców

      TAK/NIE

5. W rodzinie kandydata występuje niepełnosprawność rodzeństwa

      TAK/NIE

6. Dziecko/kandydat do przedszkola  jest wychowywane samotnie przez rodzica

 TAK/NIE 

      (samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

7. Dziecko/kandydat do przedszkola jest objęte pieczą zastępczą

           TAK/NIE

8. Dziecko/kandydat ubiega się o miejsce w przedszkolu zgodnie z przyszłym obwodem szkoły podstawowej, do której dziecko będzie uczęszczać

      TAK/NIE

9. Dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata wynosi ……………….

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ...................................

 1. Zakwalifikowała ww. dziecko do przyjęcia do przedszkola

 2. Nie zakwalifikowała dziecka z powodu ....................................................................

 

                                                                       (podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji)

 

 

 

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ...................................

 1. Przyjęła ww. dziecko do przedszkola od 1 września 2014 r. 

 2. Nie przyjęła ww. dziecka do przedszkola z powodu ………………………………………...

 

   (podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji)